Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Uchwały Rady IV kadencji

Uchwały Rady IV kadencji


Uchwały zawierające przepisy prawa miejscowego zaznaczono pogrubioną czcionką


 

Uchwała Nr XXVII/131/05 z 30.03.05 w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji.Uchwała Nr XXVII/132/05 z 30.03.05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Prochowice.Uchwała Nr XXVII/133/05 z 30.03.05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy.Uchwała Nr XXVII/134/05 z 30.03.05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prochowice.Uchwała Nr XXVII/135/05 z 30.03.05 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy ProchowiceUchwała Nr XXVII/136/05 z 30.03.05 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własnośc Gminy Prochowice. Uchwała Nr XXVII/137/05 z 30.03.05 w sprawie utworzenie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.UcUchwała Nr XXVII/138/05 z 30.03.05 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice.


Uchwała Nr XXVII/139/05 z 30.03.05 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwstycyjnego w 2006r.

Uchwała Nr XXVIII/140/05 z 15.04.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej miasta i gminy Prochowice za 2004r.

Uchwała Nr XXVIII/141/05 z 15.04.05 w sprawie absolutorium Burmistrza MIasta i Gminy Prochowice za 2004 rok.

Uchwała Nr XXVIII/142/05 z 15.04.05 w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum w Prochowicach.

Uchwała Nr XXVIII/143/05 z 15.04.05 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza MIasta i Gminy Prochowice

Uchwała Nr XXVIII/144/05 z 15.04.05 zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia regulamninu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamioeszkałych na terenie miasta i gminy P-ce

Uchwała Nr XXIX/145/05 z 30.05.05 w sprawie strategii rozwoju Miasta i Gminy Prochowice

Uchwała Nr XXIX/146/05 z 30.05.05 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Prochowice.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXIX/147/05 z 30.05.05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice.

Uchwała Nr XXIX/148/05 z 30.05.05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice.

Uchwała Nr XXIX/149/05 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach

Uchwała Nr XXIX/151/05 z 30.05.05 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2005 rok

Uchwała Nr XXIX/152/05 z 30.05.05 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/112/2004 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 2004r.w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli 

Uchwała Nr XXIX/153/05 z 30.05.05 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

Uchwała Nr XXX/154/2005 z 15.06.05 w sprawie odwołania ławnika

Uchwała Nr XXX/155/05 z 15.06.05 w sprawie pobierania opłaty targowej na wydzielonym targowisku na terenie miasta Prochowice (Uchylona uchwałą nr. XXXV/182/2005 z 21 grudnia 2005). 

Uchwała Nr XXX/156/05 z 15.06.05 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu

Uchwała Nr XXX/157/05 z 15.06.05 w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Prochowice

Uchwała Nr XXX/158/05 z 15.06.05 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2005 rok

Uchwała Nr XXX/159/05 z 15.06.05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia

Uchwała Nr XXXI/160/05 z 07.07.05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Kawice

Uchwała Nr XXXI/161/05 z 07.07.05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejsowości Mierzowice

Uchwała Nr XXXI/162/05 z 07.07.05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prochowice na lata 2005-2008.

Uchwała Nr XXXI/163/05 z 07.07.05 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2005 rok.

Uchwała XXXI/164/05 z 07.07.05 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

Uchwała Nr XXXII/165/05 w sprawie przyjęcia dotacji z WFOŚiGW

Uchwała Nr XXXII/166/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW

Uchwała Nr XXXII/167/2005 z 23 sierpnia 2005 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXIII/168/2005 z 28 września 2005 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Uchwała Nr XXXIII/169/2005 z 28 września 2005 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2005 rok 

Uchwała Nr XXXIII/170/2005 z 28.09.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli. 

Uchwała Nr XXXIV/171.05 z 23.11.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice.

Uchwała Nr XXXIV/172/2005 z 23.11.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice. 

Uchwała NR XXXIV/173/05 z 23.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/174/2005 z 23.11.2005 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2005 rok

Uchwała Nr XXXIV/175/05 z 23.11.2005 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/176/05 z 23.11.2005 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIV/177/05 z 23.11.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatu od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

Uchwała Nr XXXIV/178/05 z 23.11.2005 w sprawie utworzenia środowiskowego domu samopomocy

Uchwała nr XXXIV/179/2005 z 23.11.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Prochowice lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

Uchwała Nr XXXV/180/05 z 21.12.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice.

Uchwała Nr XXXV/181/05 z 21.12.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice.


Uchwała Nr XXXV/182/05 z 21.12.2005r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.Uchwała Nr XXXV/183/05 z 21.12.2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2005 rok.
         - Załącznik 1Uchwała Nr XXXV/184/05 z 21.12.2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawekdodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego.Uchwała Nr XXXV/185/05 z 21.12.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta i gminy Prochowice podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
      - Załącznik 1

Uchwała Nr XXXV/186/05 z 21.12.2005r. w sprawie zminay Statutu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice".

Uchwała Nr XXXVII/187/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na rok 2006
        - Załącznik 1 
        - Załącznik 2
        - Załącznik 3
        - Załącznik 4
        - Załącznik 5        
        - Załącznik 6
        - Załącznik 7
        - Załącznik 8
        - Załącznik 9
        - Załącznik 10
        - Załącznik 11
        - Załącznik 12
 
Uchwała Nr XXXVII/188/2006 z dnia 25 stycznia 2006r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXXVII/189/2006 z dnia 25 stycznia 2006r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/ 190 / 2006 z dnia 25 stycznia 2006 w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XXXVIII/ 191 / 2006 z dnia 23 lutego 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.
        - Załącznik 1 
        - Załącznik 2
        - Załącznik 3

Uchwała Nr XXXVIII/ 192 / 2006 z dnia 23 lutego 2006 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2006".
        - Załącznik 1

Uchwała Nr XXXVIII/ 193 / 2006 z dnia 23 lutego 2006 w sprawie zmian w Statutach Sołectw Gminy Prochowice (uchylona - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 23 marca 2006r. PN.II.0911-7/180/06)Uchwała Nr XXXVIII/ 194 / 2006 z dnia 23 lutego 2006 w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Prochowicach.Uchwała Nr XXXIX/ 195 / 2006 z dnia 29 marca 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2006 rok.
        - Załącznik 1 
        - Załącznik 2Uchwała Nr XXXIX/ 196 / 2006 z dnia 29 marca 2006 w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku Miasta i Gminy Prochowice.Uchwała Nr XXXIX/ 197 / 2006 z dnia 29 marca 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.Uchwała Nr XXXIX/ 198 / 2006 z dnia 29 marca 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice.


Uchwała Nr XL/ 199 / 2006 z dnia 06 kwietnia 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2006 rok.
        - Załącznik 1Uchwała Nr XLI/ 200 / 2006 z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice za rok 2005.
        - Załącznik 1


 

Uchwała Nr XLI/ 201 / 2006 z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.Uchwała Nr XLI/ 202 / 2006 z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2006 rok.
        - Załącznik 1Uchwała Nr XLI/ 203 / 2006 z dnia 27 kwietnia 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków.Uchwała Nr XLI/ 204 / 2006 z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Prochowice w ramach pomocy de miniUchwała Nr XLI/ 205 / 2006 z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.Uchwała Nr XLII/ 206 / 2006 z dnia 30 maja 2006 w sprawie rozpatrzenia skargi.
        - Załącznik 1Uchwała Nr XLII/ 207 / 2006 z dnia 30 maja 2006 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Prochowicach.


Uchwała Nr XLII/ 208 / 2006 z dnia 30 maja 2006 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania za 2005 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach.Uchwała Nr XLII/ 209 / 2006 z dnia 30 maja 2006 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania za 2005 rok Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach.Uchwała Nr XLII/ 210 / 2006 z dnia 30 maja 2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice.
        - Załącznik 1 Uchwała Nr XLII/ 211 / 2006 z dnia 30 maja 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2006 rok.
        - Załącznik 1 Uchwała Nr XLII/ 212 / 2006 z dnia 30 maja 2006 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.Uchwała Nr XLIII/ 213 / 2006 z dnia 26 czerwca 2006 w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Prochowice.Uchwała Nr XLIII/ 214 / 2006 z dnia 26 czerwca 2006 w sprawie przystąpienia Gminy Prochowice do Rady Fundacji Partnerstwo Doliny Środkowej Odry.Uchwała Nr XLIII/ 215 / 2006 z dnia 26 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości.Uchwała Nr XLIII/ 216 / 2006 z dnia 26 czerwca 2006 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych.Uchwała Nr XLIII/ 217 / 2006 z dnia 26 czerwca 2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Uchwała Nr XLIII/ 218 / 2006 z dnia 26 czerwca 2006 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Uchwała Nr XLIII/ 219 / 2006 z dnia 26 czerwca 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.
       - Załącznik 1Uchwała Nr XLIII/ 220 / 2006 z dnia 26 czerwca 2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury.Uchwała Nr XLIII/ 221 / 2006 z dnia 26 czerwca 2006 w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na gminny basen kąpielowy w Prochowicach. Uchwała Nr XLIV/ 222 / 2006 z dnia 17 lipca 2006 w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w ProchowicachUchwała Nr XLIV/ 223 / 2006 z dnia 17 lipca 2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.


Uchwała Nr XLIV/ 224 / 2006 z dnia 17 lipca 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.Uchwała Nr XLV/ 225 / 2006 z dnia 30 sierpnia 2006 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Prochowicach.Uchwała Nr XLV/ 226 / 2006 z dnia 30 sierpnia 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2006 rok.
        - Załącznik 1
 
       - Załącznik 2Uchwała Nr XLV/ 227 / 2006 z dnia 30 sierpnia 2006 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługe usuwania i unieszkodliwienia komunalnych nieczystości płynnych.( Uchylona uchwałą nr. XIV/81/2007 z 29 października 2007 ) Uchwała Nr XLVI/ 228 / 2006 z dnia 27 września 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.
        - Załącznik 1Uchwała Nr XLVI/ 229 / 2006 z dnia 27 września 2006 w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Prochowice.Uchwała Nr XLVI/ 230 / 2006 z dnia 27 września 2006 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości.Uchwała Nr XLVI/ 231 / 2006 z dnia 27 września 2006 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Prochowice.Uchwała Nr XLVI/ 232 / 2006 z dnia 27 września 2006 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Prochowice.Uchwała Nr XLVI/ 233 / 2006 z dnia 27 września 2006 w sprawie utworzenia instytucji kultury: "Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach".
        - Załącznik 1Uchwała Nr XLVI/ 234 / 2006 z dnia 27 września 2006 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Prochowicach.Uchwała Nr XLVII/ 235 / 2006 z dnia 24 października 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2006 rok.
        - Załącznik 1
 
       - Załącznik 2Uchwała Nr XLVII/ 236 / 2006 z dnia 24 października 2006 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Cichobórz.Uchwała Nr XLVII/ 237 / 2006 z dnia 24 października 2006 w sprawie nadania nazwy ulic.Uchwała Nr XLVII/ 238 / 2006 z dnia 24 października 2006 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowic.Uchwała Nr XLVII/ 239 / 2006 z dnia 24 października 2006 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowic.Uchwała Nr XLVII/ 240 / 2006 z dnia 24 października 2006 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.Uchwała Nr XLVII/ 241 / 2006 z dnia 24 października 2006 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 rok.Uchwała Nr XLVII/ 242 / 2006 z dnia 24 października 2006 zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Statutu Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu.Uchwała Nr XLVII/ 243 / 2006 z dnia 24 października 2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Motyczyn - droga powiatowa nr 2184 D.

 
informacje wprowadził:Administrator
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 13 Czerwca 2013 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3249116