Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Miasta i Gminy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Kierownik:                                                           
Bolesław Demecki                                        
tel. (076) 858-43-42/43 wew.37

pracownicy:                                          
Robert Radwański – główny specjalista - inżynier miejsko-gminny
Helena Choroszczak – inspektor ds. inwestycji i funduszy strukturalnych
Szymon Jabłoński - inspektor ds planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zadania:

 

1.       realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a w szczególności :

a)     nadzór merytoryczny nad sporządzanymi dokumentami planistycznymi miasta i gminy:

-      studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

-      miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

-      okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;

-      aktualności studium i planów miejscowych;

b)     prowadzenia rejestru planów miejscowych;

c)     przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę planu;

d)     przechowywania oryginałów planów obowiązujących, uchylonych i nieobowiązujących;

e)     przygotowywanie materiałów do opracowywanych dokumentów planistycznych;

f)       opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania gmin ościennych;

g)     wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o funkcji - przeznaczeniu terenów w m.p.z.p. 

h)     prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji naliczających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

2.     wydawania postanowień wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących opiniowania projektów podziałów nieruchomości pod kątem ich zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3.     prowadzenie spraw  związanych z ochroną zabytków i prowadzeniem robót ziemnych na terenie objętym ochroną konserwatorską,  współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków;

4.     prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach gminnych - przyjmowanie wniosków lokalizacji reklam, rozpatrywanie, zawieranie umów dzierżawy.

5.     współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie nadzoru  urbanistyczno-budowlanego i architektonicznego.

6.     prowadzenie i koordynacji działań dotyczących realizacji strategii rozwoju miasta i gminy,

7.     opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych,

8.     organizowanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie przyjętych w uchwale budżetowej zadań inwestycyjnych i remontowych, pozostających w zakresie zadań  Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, w tym w szczególności:

a)       przygotowanie dokumentów przetargowych w tym m.in. projektów: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów, ogłoszeń, zarządzeń o powołaniu komisji przetargowej;

b)       udział w pracach komisji przetargowych, prowadzenie obsługi administracyjnej komisji, dokumentowanie prowadzonych postępowań.

9.     prowadzenie rejestru zamówień publicznych dla Urzędu Miasta i Gminy Prochowice oraz sporządzanie sprawozdań rocznych w tym zakresie,

10. służenie jednostkom organizacyjnym gminy doradztwem odnośnie zamówień publicznych oraz planowanych oraz wykonywanych robót budowlanych.

11. przygotowywanie wniosków o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych;

12. współpraca z referatami i jednostkami organizacyjnymi (przyszłymi użytkownikami) w zakresie ustalania programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań inwestycyjnych i remontowych, określanie danych wyjściowych do projektowania;

13. nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej planowanych inwestycji, jej sprawdzanie, uzgadnianie, odbiór oraz występowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę

14. organizowanie i kierowanie procesami budowlanymi związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych w uchwale budżetowej do realizacji w tym w szczególności: .

a)       zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych właściwym organom

b)       przekazywanie placów budowy dla wykonawców

c)       nadzór nad realizacją w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym

d)       sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez pracownika referatu

e)       nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez inspektorów nadzoru inwestorskiego nie będących pracownikami referatu 

f)         organizacja i uczestnictwo w odbiorach etapowych i końcowych realizowanych zadań

g)       rozliczanie, we współpracy z Referatem Finansowym, kosztów zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych

h)       przygotowywanie dokumentacji zrealizowanych obiektów budowlanych i przekazanych do eksploatacji użytkownikom w tym dokumenty OT/PT

i)         organizowanie i uczestnictwo w przeglądach  gwarancyjnych

15. poszukiwanie źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym z programów unijnych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych;

16. sporządzanie, kompletowanie wniosków na uzyskanie dofinansowania inwestycji z zewnątrz; 

17. nadzór nad przygotowaniem dokumentacji i opracowań wymaganych przy składaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy UE – współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi, sprawdzanie, uzgadnianie, odbiór.

18. monitorowanie i raportowanie realizacji i finansowania zadań,  które uzyskały dofinansowanie;

19. sporządzanie wniosków o płatność dla projektów, które uzyskały dofinansowanie;

20. rozliczanie inwestycji objętych dofinansowaniem środkami zewnętrznymi.

21. współdziałanie z Referatem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w zakresie planowanych i realizowanych remontów budynków komunalnych, w tym m.in.:

a)       wykonywanie ocen technicznych, typowanie i przedmiarowanie robót;

b)       przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

c)       kosztorysowanie robót w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich;

d)       nadzór inwestorski w zakresie realizowanych robót budowlanych.

22. współpraca i udzielenie pomocy gminnym jednostkom organizacyjnym
      w zakresie przygotowywania i wykonania remontów bieżących i
      napraw.

 
informacje wprowadził:Administrator
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 19 Grudnia 2017 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3439130