Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Uchwały rady VII kadencji

Uchwały zawierające przepisy prawa miejscowego zaznaczono pogrubioną czcionką.


Uchwała Nr LVII/349/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 pażdziernika 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu


Uchwała Nr LVII/348/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 pażdziernika 2018r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr LVII/347/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 pażdziernika 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018 r.


Uchwała Nr LVI/344/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 pażdziernika 2018r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr LV/340/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu


Uchwała Nr LV/339/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2018r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadnia publicznego


Uchwała Nr LV/338/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2018r. w sprawie aktualności studium i planów miejscowych gminy Prochowice


Uchwała Nr LV/337/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania


Uchwała Nr LV/336/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr LV/335/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018 r.


Uchwała Nr LIV/334/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019


Uchwała Nr LIV/333/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu


Uchwała Nr LIV/332/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu


Uchwała Nr LIV/331/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków


Uchwała Nr LIV/330/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej


Uchwała Nr LIV/329/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr LIV/328/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018r.


Uchwała Nr LIII/327/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcie do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach”


Uchwała Nr LIII/326/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr LIII/325/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018r


Uchwała Nr LII/324/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 lipca 2018r.


Uchwała Nr LII/323/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 lipca 2018r.


Uchwała Nr LII/322/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 lipca 2018r.


Uchwała Nr LI/321/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania


Uchwała Nr LI/320/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Uchwała Nr LI/319/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości gminnej,


Uchwała Nr LI/318/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,


Uchwała Nr LI/317/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr LI/316/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr LI/315/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Prochowice na lata 2018-2028,


Uchwała Nr LI/314/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych


Uchwała Nr LI/313/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrotu tych świadczeń


Uchwała Nr LI/312/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr LI/311/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018r.


Uchwała Nr L/310/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników


Uchwała Nr L/309/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2018r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników


Uchwała Nr L/308/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Rogowie Legnickim , gm. Prochowice


Uchwała Nr L/307/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2018r. w sprawie rozpoznania skargi


Uchwała Nr L/306/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości


Uchwała Nr L/305/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce 65/1, 66/1 z obrębu nr 2 m. Prochowice, położonej w Prochowicach przy ul. Kochanowskiego 20-24


Uchwała Nr L/304/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej


Uchwała Nr L/303/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017r.


Uchwała Nr L/302/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2018r. w sprawie absolutorium


Uchwała Nr L/301/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowice za 2017r.


Uchwała Nr XLIX/300/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XLIX/299/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach


Uchwała Nr XLIX/298/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej , dla których organem prowadzącym jest Gmina Prochowice,


Uchwała Nr XLIX/297/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów , psychologów , logopedów , terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prochowice,


Uchwała Nr XLIX/296/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy


Uchwała Nr XLIX/295/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018r.


Uchwała Nr XLVIII/294/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XLVIII/293/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017 r.


Uchwała Nr XLVII/292/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi


Uchwała Nr XLVII/291/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi


Uchwała Nr XLVII/290/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi


Uchwała Nr XLVII/289/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału miasta i gminy Prochowice na obwody glosowania i ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych


Uchwała Nr XLVII/288/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału miasta i gminy Prochowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Uchwała Nr XLVII/287/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XLVII/286/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XLVII/285/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017r.


Uchwała Nr XLVI/284/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie usunięcia pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Prochowicach


Uchwała Nr XLVI/283/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania


Uchwała Nr XLVI/282/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Prochowice


Uchwała Nr XLVI/281/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Kwiatkowice w gminie Prochowice


Uchwała Nr XLVI/280/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XLVI/279/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017r.


Uchwała Nr XLV/278/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prochowice


Uchwała Nr XLV/277/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Uchwała Nr XLV/276/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017r.


Uchwała Nr XLIV/275/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnaia 2017r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Prochowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych


Uchwała Nr XLIV/274/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnaia 2017r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Prochowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Uchwała Nr XLIV/273/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnaia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony


Uchwała Nr XLIV/272/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnaia 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z basenu w Prochowicach


Uchwała Nr XLIV/271/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnaia 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Stadionu Miejskiego w Prochowicach


Uchwała Nr XLIV/270/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnaia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok


Uchwała Nr XLIV/269/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnaia 2017r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2018 rok


Uchwała Nr XLIV/268/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnaia 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XLIV/267/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnaia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017r.


Uchwała Nr XLIV/266/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnaia 2017r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2018 rok


Uchwała Nr XLIV/265/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnaia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr XLIII/264/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018


Uchwała Nr XLIII/263/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Golanka Dolna w gminie Prochowice


Uchwała Nr XLIII/262/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, nieruchomości gruntowej położonej w Golance Dolne


Uchwała Nr XLIII/261/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XLIII/260/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


Uchwała Nr XLIII/259/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018 roku


Uchwała Nr XLIII/258/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych


Uchwała Nr XLIII/257/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XLIII/256/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice.


Uchwała Nr XLIII/255/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017r.


Uchwała Nr XLII/254/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia oraz nadania statutu Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dąbiu


Uchwała Nr XLII/253/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia oraz nadania statutu Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach


Uchwała Nr XLII/252/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2017r. w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach


Uchwała Nr XLII/251/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2017r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach


Uchwała Nr XLII/250/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Uchwała Nr XLII/249/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku w Prochowicach


Uchwała Nr XLII/248/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji , polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


Uchwała Nr XLII/247/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2017r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w spółach prawa handlowego


Uchwała Nr XLII/246/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr XLII/245/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017 rok


Uchwała Nr XLI/244/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 05 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017 rok


Uchwała Nr XL/243/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2017r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Prochowice do kategorii dróg gminnych


Uchwała Nr XL/242/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków


Uchwała Nr XL/241/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XL/240/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu , nieruchomości gruntowej położonej w Rogowie Legnickim


Uchwała Nr XL/239/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2017r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Uchwała Nr XL/238/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Motyczyn w gminie Prochowice


Uchwała Nr XL/237/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Dąbie w gminie Prochowice


Uchwała Nr XL/236/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja w gminie Prochowice


Uchwała Nr XL/235/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XL/234/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2017 rok


Uchwała Nr XXXIX/233/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy z „II Armii Wojska Polskiego" na „ Wojska Polskiego".


Uchwała Nr XXXIX/232/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, nieruchomości gruntowej położonej w Rogowie Legnickim


Uchwała Nr XXXIX/231/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice w gminie Prochowice


Uchwała Nr XXXIX/230/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXXIX/229/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2017


Uchwała Nr XXXVIII/228/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu realizacji zadania publicznego – remont drogi nr 1244D Lisowice-Gromadzyń na odcinku od km 3+ 346 do km 5+210 o długości 1846 m (intensywne opady deszczu maj , czerwiec 2015r.)


Uchwała Nr XXXVIII/227/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017


Uchwała Nr XXXVII/226/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę o udzielenie pomocy finansowej w celu realizacji zadania publicznego – Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 2184 D, ul. Jaworowska w Prochowicach


Uchwała Nr XXXVII/225/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia oraz należności i zobowiązań likwidowanego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach


Uchwała Nr XXXVII/224/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Prochowice , których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Prochowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków


Uchwała Nr XXXVII/223/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków od nieruchomości rolnego i leśnego


Uchwała Nr XXXVII/222/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi


Uchwała Nr XXXVII/221/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXXVII/220/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2017 rok


Uchwała Nr XXXVII/219/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie absolutorium


Uchwała Nr XXXVII/218/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2016r


Uchwała Nr XXXVI/217/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Cichobórz w gminie Prochowice


Uchwała Nr XXXVI/216/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Gromadzyń w gminie Prochowice


Uchwała Nr XXXVI/215/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalna pomoc inwestycyjna


Uchwała Nr XXXVI/214/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów do oddziałów przedszkolnych , przedszkola i szkol podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Prochowice


Uchwała Nr XXXVI/213/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzani ścieków


Uchwała Nr XXXVI/212/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach


Uchwała Nr XXXVI/211/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017


Uchwała Nr XXXV/210/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu realizacji zadnia publicznego – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach


Uchwała Nr XXXV/209/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmian nadania nazwy alei w parku w Prochowicach


Uchwała Nr XXXV/208/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Mikołaja Kopernika na Zamkowa


Uchwała Nr XXXV/207/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany części nazw ulic w mieście Prochowice


Uchwała Nr XXXV/206/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXXV/205/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017 rok


Uchwała Nr XXXIV/204/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXXIV/203/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXXIV/202/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie nadania imienia MG Bibliotece Publicznej w Prochowicach


Uchwała Nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Prochowice”


Uchwała Nr XXXIV/200/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik


Uchwała Nr XXXIV/199/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych , przedszkola i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prochowice


Uchwała Nr XXXIV/198/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas III i VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego


Uchwała Nr XXXIV/197/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Prochowice


Uchwała Nr XXXIV/196/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Uchwała Nr XXXIV/195/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXXIV/194/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017r


Uchwała Nr XXXIII/193/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Prochowice


Uchwała Nr XXXIII/192/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXXIII/191/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2017r.


Uchwała Nr XXXII/190/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w “Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021”


Uchwała Nr XXXI/189/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prochowice


Uchwała Nr XXXI/188/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice


Uchwała Nr XXXI/187/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice


Uchwała Nr XXXI/186/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXXI/185/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2016 rok


Uchwała Nr XXXI/184/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Prochowice


Uchwała Nr XXXI/183/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Uchwała Nr XXX/182/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Prochowice


Uchwała Nr XXX/181/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017


Uchwała Nr XXX/180/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok


Uchwała Nr XXX/179/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019


Uchwała Nr XXX/178/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2017 rok.


Uchwała Nr XXX/177/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Prochowice


Uchwała Nr XXX/176/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2016


Uchwała Nr XXX/175/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2017 rok


Uchwała Nr XXX/174/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Prochowice


Uchwała Nr XXIX/173/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXIX/172/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XXIX/171/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia plany Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Prochowice
- Załącznik do uchwały


Uchwała Nr XXIX/170/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2016


Uchwała Nr XXVIII/169/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2016r.


Uchwała Nr XXVIII/168/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu realizacji zadania publicznego – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach.


Uchwała Nr XXVII/167/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.


Uchwała Nr XXVII/166/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXVII/165/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXVII/164/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Prochowice


Uchwała Nr XXVII/163/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy Prochowice na 2016r


Uchwała Nr XXVI/162/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXVI/161/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXVI/160/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXVI/158/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXVI/157/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy Prochowice na 2016r


Uchwała Nr XXV/156/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków


Uchwała Nr XXV/155/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi


Uchwała Nr XXV/154/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowiec na lata 2016-2021


Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu MG Bibliotece Publicznej w Prochowicach


Uchwała Nr XXV/152/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu


Uchwała Nr XXV/151/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu radnych kosztów podroży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy


Uchwała Nr XXV/150/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXV/149/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy Prochowice na 2016r.


Uchwała Nr XXIV/148/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXIV/147/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy Prochowice na 2016 r.


Uchwała Nr XXIV/146/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Prochowice do wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław, Kotla, Żukowice i Prochowice poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii” w ramach RPO WD na lata 2014-2020.


Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Zmieniająca uchwale w sprawie w określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych


Uchwała Nr XXIII/144/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała Nr XXIII/143/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Rozstrzygnięcie nadzorcze


Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozstrzygnięcie nadzorcze


Uchwała Nr XXIII/141/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku Miasta i Gminy Prochowice

Rozstrzygnięcie nadzorcze


Uchwała Nr XXIII/140/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w jednostkach , dla których organem prowadzącym jest gmina Prochowice


Uchwała Nr XXIII/139/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Przychodni Rejonowej w Prochowicach


Uchwała Nr XXIII/138/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXIII/137/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy Prochowice na 2015 r.


Uchwała Nr XXIII/136/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie absolutorium


Uchwała Nr XXIII/135/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2015 r.


Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy,

Rozstrzygnięcie nadzorcze


Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony


Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu na gminny basen kąpielowy w Prochowicach


Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,


Uchwała Nr XXII/130/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwale w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021.


Uchwała Nr XXI/128/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia Pomocy finansowej w celu realizacji zadnia publicznego –remont drogi nr 1244D Lisowice-Gromadzyń na odcinku od km1+590-2+625 o długości 1035 m ( intensywne opady deszczu maj , czerwiec 2015)


Uchwała Nr XXI/127/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Golanka Dolna w gminie Prochowice


Uchwała Nr XXI/126/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXI/124/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2016 rok,


Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021.


Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 marca 2016r.w sprawie zmian w Statucie MGOPS


Uchwała Nr XX/121/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego


Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego


Uchwała Nr XX/119/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego


Uchwała Nr XX/118/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego


Uchwała Nr XX/117/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie rozpoznania skargi


Uchwała Nr XX/116/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie rozpoznania skargi


Uchwała Nr XX/115/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Prochowice”


Uchwała Nr XX/114/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr XX/113/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2016r.


Uchwała Nr XIX/112/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Prochowice na lata 2016-2024


Uchwała Nr XIX/111/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Golanka Dolna w gminie Prochowice


Uchwała Nr XIX/110/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Cichobórz w gminie Prochowice


Uchwała Nr XIX/109/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Gromadzyń w gminie ProchowiceLegnickiemu


Uchwała Nr XIX/108/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego


Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prochowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły


Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XIX/105/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2016r


Uchwała Nr XVIII/104/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu


Uchwała Nr XVIII/103/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej


Uchwała Nr XVIII/102/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018,


Uchwała Nr XVIII/101/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice,


Uchwała Nr XVIII/100/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice


Uchwała Nr XVIII/99/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 ,


Uchwała Nr XVIII/98/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok


Uchwała Nr XVIII/97/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie współdziałania z Gminą Ścinawa w sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice oraz miejscowego planu zagospodarowania miasta Prochowice i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice


Uchwała Nr XVIII/96/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XVIII/95/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2015 r


Uchwała Nr XVII/94/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników od nieruchomości, rolnego i leśnego


Uchwała Nr XVII/93/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XVII/92/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady MIG Prochowice i komisji Rady MIG Prochowice na 2016 rok


Uchwała Nr XVII/91/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice„


Uchwała Nr XVII/90/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XVII/89/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2015r.


Uchwała Nr XVII/88/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2016 rok


Uchwała Nr XVII/87/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr XVI/86/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością gminy Prochowice


Uchwała Nr XVI/85/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XVI/84/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r.


Uchwała Nr XVI/83/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie udziału Gminy Prochowice w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich


Uchwała Nr XVI/82/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie rozpoznania skargi


Uchwała Nr XVI/81/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie rozpoznania skargi


Uchwała Nr XVI/80/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie rozpoznania skargi


Uchwała Nr XVI/79/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie rozpoznania skargi


Uchwała Nr XVI/78/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XVI/77/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XVI/76/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego


Uchwała Nr XVI/75/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.


Uchwała Nr XVI/74/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XVI/73/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XVI/72/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Ruja


Uchwała Nr XV/71/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019


Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 października 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi


Uchwała Nr XV/69/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XV/68/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2015r.


Uchwała Nr XIV/67/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu realizacji zadania publicznego – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach


Uchwała Nr XIII/66/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadnia publicznego


Uchwała Nr XIII/65/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Rogów legnicki w gminie Prochowice


Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice


Uchwała Nr XIII/62/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik


Uchwała Nr XIII/61/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie Miasta i Gminy


Uchwała Nr XIII/60/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr XIII/59/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2015 r.


Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Prochowice


Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XII/56/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy Prochowice na 2015r


Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników


Uchwała Nr XI/54/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Prochowice


Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy Prochowice na 2015 r.


Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 4 miasta Prochowice


Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 2 miasta Prochowice,


Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach,


Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu,


Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Przychodni Rejonowej w Prochowicach,


Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice ,


Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy Prochowice na 2015 r.


Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie absolutorium


Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2014 r.wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2014 r.


Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi


Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2015r.


Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Prochowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Prochowice na obwody glosowania i ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji .


Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2015r. określenie kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Prochowice.


Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2015r. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Prochowice oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu,

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 30 kwietnia 2015 r.


Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2015r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Prochowice”,


Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2015r. zmiany Statutu Związku Komunalnego „Wodociąg-Lisowice”,


Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/281/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Rogów Legnicki w gminie Prochowice


Uchwała Nr VI/32/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/285/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowic5 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice


Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2015r. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Prochowice środków stanowiących fundusz sołecki


Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2015r.


Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie inkasa podatków


Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja w gminie Prochowice


Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice w gminie Prochowice


Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Motyczyn w gminie Prochowice


Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Dąbie w gminie Prochowice


Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2015r.


Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i Komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2015


Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Prochowicach


Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Prochowice


Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok


Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015


Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2015 rok


Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie rozpoznania skargi


Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wytypowania radnych do Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”


Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzani ścieków


Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2014 r.


Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015


Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej


Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów liczbowych oraz osobowych stałych komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2014r. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr II/2/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady miasta i Gminy Prochowice


 
informacje wprowadził:Administrator
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Listopada 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3434037