Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Uchwały rady VI kadencji

Uchwały zawierające przepisy prawa miejscowego zaznaczono pogrubioną czcionką.


Uchwała Nr LVII/319/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu legnickiego


Uchwała Nr LVII/318/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 października 2014r. w sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa


Uchwała Nr LVII/317/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 października 2014r. w sprawie używania herbu i barw Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr LVII/316/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr LVII/315/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2014 r.


Uchwała Nr LVI/314/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 września 2014r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego


Uchwała Nr LVI/313/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Legnickiego


Uchwała Nr LVI/312/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 września 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Prochowice


Uchwała Nr LVI/311/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 września 2014r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr LVI/310/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr LVI/309/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2014 rok


Uchwała Nr LV/308/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2014 rok


Uchwała Nr LIV/307/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- rozstrzygnięcie nadzorcze


Uchwała Nr LIV/306/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice"


Uchwała Nr LIV/305/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr LIV/304/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2014 rok


Uchwała Nr LIII/303/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr LIII/302/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2014 rok


Uchwała Nr LII/301/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Legnickiego w sprawie podziału Powiatu Legnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Uchwała Nr LII/300/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, nieruchomości gruntowej położonej w Szczedrzykowicach.

- rozstrzygnięcie nadzorcze


Uchwała Nr LII/299/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Miasta Prochowice


Uchwała Nr LII/298/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Prochowice do Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy" 


Uchwała Nr LII/297/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki w Prochowicach.

- Załącznik nr 1


Uchwała Nr LII/296/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach.

- Załącznik nr 1


Uchwała Nr LII/295/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach.

- Załącznik nr 1


Uchwała Nr LII/294/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice. 


Uchwała Nr LII/293/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zamian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2014 r. 


Uchwała Nr LII/292/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie absolutorium.


Uchwała Nr LII/291/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2013 r. wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2013 r.


Uchwała Nr LI/290/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 maja 2014r.w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie likwidacji drogi wewnętrznej


Uchwała Nr LI/289/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr LI/288/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2014r.


Uchwała Nr L/287/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr L/286/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu Legnickiego


Uchwała Nr L/285/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice


Uchwała Nr L/284/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy


Uchwała Nr L/283/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2014r.


Uchwała Nr XLIX/282/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 4 miasta Prochowice.


Uchwała Nr XLIX/281/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Rogów w gminie Prochowice


Uchwała Nr XLIX/280/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Prochowice”


Uchwała Nr XLIX/279/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014


Uchwała Nr XLIX/278/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XLIX/277/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2014 r


Uchwała Nr XLVIII/276/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Prochowice umowy partnerskiej w celu realizacji partnerskiego projektu pn. „Rozwój e- urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .


Uchwała Nr XLVIII/275/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 lutego 2014 r. sprawie funduszu sołeckiego na rok 2015


Uchwała Nr XLVIII/274/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.


Uchwała Nr XLVIII/273/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XLVIII/272/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2014 rok


Uchwała Nr XLVII/271/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XLVII/270/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2014 rok


Uchwała Nr XLVI/269/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 stycznia 2014r w sprawie zmiany w statucie Przychodni Rejonowej w Prochowicach.


Uchwała Nr XLVI/268/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 stycznia 2014r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020


Uchwała Nr XLVI/267/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 stycznia 2014r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


Uchwała Nr XLVI/266/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 stycznia 2014r. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


Uchwała Nr XLVI/265/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 stycznia 2014r. określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Prochowice, a także jej wysokości


Uchwała Nr XLVI/264/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska

rozstrzygnięcie nadzorcze


Uchwała Nr XLVI/263/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałe w spraie wysokości diet dla radnych


Uchwała Nr XLVI/262/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w Statutu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice".


 Uchwała Nr XLVI/261/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2014 rok


Uchwała Nr XLV/260/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Stwierdznie nieważnosci

Uchylona
Rozstrzygnięcie nadzorcze
NRNK-N.4131.111.25.2013.RJ1


Uchwała Nr XLV/259/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2014 rok.


Uchwała Nr XLV/258/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Stwierdzenie nieważności

Uchylona
Rozstrzygnięcie nadzorcze NRNK-N.4131.111.24.2013.RJ1

Uchwała Nr XLV/257/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.


Uchwała Nr XLV/256/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014


 Uchwała Nr XLV/255/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2013 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4


Uchwała Nr XLV/254/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2014 rok.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 7
- Załącznik nr 8
- Załącznik nr 9
- Załącznik nr 10
- Załącznik nr 11
- Załącznik nr 12


 Uchwała Nr XLV/253/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


 Uchwała Nr XLIV/252/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Prochowice
- Załącznik


 Uchwała Nr XLIV/251/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice
- Załącznik


 Uchwała Nr XLIV/250/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice pliku z uchwałą oraz załączników do uchwały.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4


Uchwała Nr XLIV/249/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie 4 miasta Prochowice.


 Uchwała Nr XLIV/248/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2013 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


Uchwała Nr XLIII/247/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 06 listopada 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na własność Gminy Prochowice nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonego w Prochowicach.


Uchwała Nr XLII/246/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Uchwała Nr XLII/245/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XLII/244/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XLII/243/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice


 Uchwała Nr XLII/242/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2013 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4


 Uchwała Nr XLI/241/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Motyczyn w gminie Prochowice.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


 Uchwała Nr XLI/240/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice w gminie Prochowice;
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


 Uchwała Nr XLI/239/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja w gminie Prochowice;
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


 Uchwała Nr XLI/238/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Dąbie w gminie Prochowice
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


Uchwała Nr XLI/237/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice


Uchwała Nr XLI/236/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2013 rok


Uchwała Nr XL/235/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na własność Gminy Prochowice nieruchomości (lokali mieszkalnych) położonych w Szczedrzykowicach.


Uchwała Nr XL/234/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Legnickiego


Uchwała Nr XL/233/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi


Uchwała Nr XL/232/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Prochowice na lata 2013-2014


Uchwała Nr XL/231/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prochowice”


Uchwała Nr XL/230/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Legnica, Miastem Głogów, Gminą Polkowice oraz Miastem i Gminą Prochowice w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelickiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy


 Uchwała Nr XL/229 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


 Uchwała Nr XL/228 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2013 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6


Uchwała Nr XXXIX/227/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


 Uchwała Nr XXXVIII/226 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2013 rok
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


Uchwała Nr XXXVII/225/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prochowice"


Uchwała Nr XXXVII/224/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na własność Gminy Prochowice nieruchomości (lokali mieszkalnych) położonych w Szczedrzykowicach.


Uchwała Nr XXXVII/223/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach.


Uchwała Nr XXXVII/222/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Prochowickiego Ośrodka kultury i Sportu w Prochowicach.


Uchwała Nr XXXVII/221/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach


Uchwała Nr XXXVII/220/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2013-2021.
- Załącznik nr 1


 Uchwała Nr XXXVII/219 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2013 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4


Uchwała Nr XXXVII/218/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium


Uchwała Nr XXXVII/217/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2012 r. wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2012 r.


 Uchwała Nr XXXVI/216/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice dnia 21 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 2 miasta Prochowice
- Załącznik


Uchwała Nr XXXVI/215/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2013-2021.
- Załącznik nr 1


Uchwała Nr XXXVI/214/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2013 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5


Uchwała Nr XXXV/213/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.


Uchwała Nr XXXV/212/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXXV/211/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Kawice w gminie Prochowice


Uchwała Nr XXXV/210/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Kwiatkowice w gminie Prochowice


Uchwała Nr XXXV/209/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2013 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4


Uchwała Nr XXXIV/208/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XXXIV/207/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XXXIV/206/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała Nr XXXIV/205/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik


Uchwała Nr XXXIV/204/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXXIV/203/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi


Uchwała Nr XXXIV/202/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2013-2021.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


Uchwała Nr XXXIV/201/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2013 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4


Uchwała Nr XXXIII/200/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXXIII/199/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu na gminny basen kąpielowy w Prochowicach


Uchwała Nr XXXIII/198/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Prochowice
- Załącznik


Uchwała Nr XXXIII/197/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Lisowice w gminie Prochowice


Uchwała Nr XXXIII/196/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach 1, 2 i 3 miasta Prochowice


Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2013 rok
- Załącznik


Uchwała Nr XXXII/194 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów we wsi Kawice w gminie Prochowice.
- Załącznik


Uchwała Nr XXXII/193 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Prochowice
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


Uchwała Nr XXXII/192 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie 4 miasta Prochowice
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


Uchwała Nr XXXII/191 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice
- Załącznik


Uchwała Nr XXXII/190 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013


Uchwała Nr XXXII/189 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.


Uchwała Nr XXXII/188 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie rozpoznania skargi Prokuratora Okręgowego w Legnicy


Uchwała Nr XXXII/187 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2013-2021.
- Załącznik nr 1


Uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2013 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5


Uchwała Nr XXXI/ 185 /2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2012 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


Uchwała Nr XXX/ 184 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2013 rok.


Uchwała Nr XXX/ 183 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Prochowice do kategorii dróg ginnych


Uchwała Nr XXX/ 182 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi


Uchwała Nr XXX/ 181 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała Nr XXX/ 180 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXX/ 179 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XXX/ 178 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Uchwała Nr XXX/ 177 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik


Uchwała Nr XXX/ 176 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Uchwała Nr XXX/ 175 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr XXX/ 174 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2012-2020.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


Uchwała Nr XXX/ 173 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2012 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5


Uchwała Nr XXX/ 172 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2013 rok.


Uchwała Nr XXX / 171 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice.


Uchwała Nr XXIX / 170 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie Kawice w gminie Prochowice
- Załącznik


Uchwała Nr XXIX / 169 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice
- Załącznik


Uchwała Nr XXIX / 168 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XXIX / 167 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XXIX / 166 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice


Uchwała Nr XXIX 165 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2012 rok
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3


Uchwała Nr XXVIII/ 164 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Prochowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Uchwała Nr XXVIII/ 163 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 paździenika 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4


Uchwała Nr XXVIII/ 162 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 paździenika 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4


Uchwała Nr XXVIII/ 161 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowicez dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kawicach.


Uchwała Nr XXVIII/160 /2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2012-2020.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3


Uchwała Nr XXVIII/159 /2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2012 rok
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3


Uchwała Nr XXVII/ 158 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu


Uchwała Nr XXVII/ 157 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Prochowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych


Uchwała Nr XXVII/ 156 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Prochowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Uchwała Nr XXVII/ 155 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie inkasa podatków i opłat


Uchwała Nr XXVII/ 154 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2012-2020.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3


Uchwała Nr XXVII/ 153 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2012 rok
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4


Uchwała Nr XXVI/ 152 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony


UCHWAŁA NR XXVI/ 151/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Miasta Prochowice.
- Załącznik


UCHWAŁA NR XXVI/ 150/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
- Załącznik


Uchwała Nr XXVI/ 149 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbie na lata 2012 – 2020”


Uchwała Nr XXVI/ 148 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szczedrzykowice na lata 2012 – 2020”


Uchwała Nr XXVI/ 147 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prochowice oraz określenia ich obwodów


Uchwała Nr XXVI/ 146 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kawicach


Uchwała Nr XXVI/ 145 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu.


UCHWAŁA NR XXVI/ 144/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2012-2020.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


UCHWAŁA NR XXVI/ 143 /2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2012 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5


Uchwała Nr XXV/ 142 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej w Prochowicach


Uchwała Nr XXV/ 141 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków i opłat


Uchwała Nr XXV/ 140 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/121/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania im. Księdza Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Dąbiu


Uchwała Nr XXV/ 139 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Prochowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych


Uchwała Nr XXV/ 138 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Prochowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Uchwała Nr XXV/ 137 / 2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach.


Uchwała Nr XXV/136 /2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Prochowickiego Ośrodka kultury i Sportu w Prochowicach.


Uchwała Nr XXV/ 135 /2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach


Uchwała Nr XXV/134 /2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2012-2020.


U C H W A Ł A Nr XXV/ 133 /2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2012 rok


U C H W A Ł A Nr XXV/132 /2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium


U C H W A Ł A Nr XXV/ 131 /2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2011 r. wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2011 r.


UCHWAŁA NR XXIV/130/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2012 rok
- Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR XXIII/129/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta Prochowice


UCHWAŁA NR XXIII/128/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2012-2020.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


UCHWAŁA NR XXIII/127/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2012 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


UCHWAŁA NR XXII/126/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków i opłat


UCHWAŁA NR XXII/125/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Prochowice.


UCHWAŁA NR XXII/124/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.


UCHWAŁA NR XXII/123/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Prochowice na lata 2012-2016

Nieważna w całości Wyrok Sądu z dnia 21.02.2013 r. Sygn.akt IV S.A./Wr 451/12


UCHWAŁA NR XXII/122/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Prochowice".


UCHWAŁA NR XXII/121/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania im. Księdza Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Dąbiu.


UCHWAŁA NR XXII/120/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2012-2020.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2_1
- Załącznik nr 2_2
- Załącznik nr 2_3
- Załącznik nr 2_4
- Załącznik nr 3


UCHWAŁA NR XXII/119/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2012 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4


UCHWAŁA NR XXI/118/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 marca 2012 r.


UCHWAŁA NR XXI/117/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2012 rok


UCHWAŁA NR XX/116/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia spółki działającej pod nazwą Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o.


UCHWAŁA NR XX/115/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Prochowicach.


UCHWAŁA NR XX/114/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Prochowice.


UCHWAŁA NR XX/113/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazania do korzystania Sołectwu wsi Dąbie obiektu świetlicy wiejskiej.


UCHWAŁA NR XX/112/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Prochowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich".


UCHWAŁA NR XX/111/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Kwiatkowice w gminie Prochowice


UCHWAŁA NR XX/110/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2012 rok.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6


UCHWAŁA NR XIX/109/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.


UCHWAŁA NR XIX/108/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Prochowice do Gminnej Spółki Wodnej Prochowice.


UCHWAŁA NR XVIII/107/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków.


UCHWAŁA NR XVII/106/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2011-2018.
- Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR XVII/105/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice.
- Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR XVII/104/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grrudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice.
- Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR XVII/103/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2012 rok.


UCHWAŁA NR XVII/102/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.


UCHWAŁA NR XVII/101/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.


UCHWAŁA NR XVII/100/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.


UCHWAŁA NR XVII/99/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2011 rok.
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


UCHWAŁA NR XVII/98/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2012 rok.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 7
- Załącznik nr 8
- Załącznik nr 9
- Załącznik nr 10


UCHWAŁA NR XVII/97/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


UCHWAŁA NR XVI/96/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Kawice w gminie Prochowice.
- Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR XVI/95/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice.
- Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR XVI/94/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru podatków lokalnych.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


UCHWAŁA NR XVI/93/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice.


UCHWAŁA NR XVI/92/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta i gminy Prochowice.


UCHWAŁA NR XVI/91/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice.


UCHWAŁA NR XVI/90/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kawicach.


UCHWAŁA NR XVI/89/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości.


UCHWAŁA NR XVI/88/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice.
- Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR XVI/87/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2011 rok.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


UCHWAŁA NR XVI/86/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2011-2018.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


UCHWAŁA NR XV/85/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wysokości diet dla radnych.


UCHWAŁA NR XV/84/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 października 2011 r. w sprawie powołania skarbnika.


UCHWAŁA NR XV/83/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 października 2011 r.w sprawie odwołania skarbnika.


UCHWAŁA NR XV/82/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 października 2011 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych.


UCHWAŁA NR XV/81/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2011 rok.

- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4UCHWAŁA NR XV/80/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015.Uchwała Nr XIV/79 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 rokuUchwała Nr XIII/78/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu przeznaczenia do zalesienia gruntów na obszarze miasta i gminy Prochowice
- Załącznik graficzny nr 1Uchwała NR XIII/ 77/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi


UCHWAŁA NR XIII/76 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2011 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.Uchwała Nr XIII/75 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2011 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3 str 1
- Załącznik nr 3 str 2
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5Uchwała Nr XIII/74 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2011-2018.
- Załącznik nr 1UCHWAŁA Nr XII/ 73/ 2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


UCHWAŁA NR XII/72/2011 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Prokuratura Rejonowego w Legnicy.


UCHWA ŁA Nr XII/71/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prochowice, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.


Uchwała Nr XII/70 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2011 rok
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4


Uchwała Nr XII/69 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2011 r. sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2011-2018.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2011 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


UCHWAŁA NR X/67/2011 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Załącznik nr 1A
- Załącznik nr 1B
- Załącznik nr 1C
- Załącznik nr 1D
- Załącznik nr 1E
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


Uchwała Nr X/ 66/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.


Uchwała Nr X/65/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


Uchwała Nr X/ 64 / 2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2011 rok w sprawie wyrażenia opinii


Uchwała Nr X/63/2011 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta ProchowiceUchwała Nr X/62 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2011 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5Uchwała Nr X/61 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2011-2018.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2Uchwała Nr X/ 60/ 2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach.Uchwała Nr X/59 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Prochowickiego Ośrodka kultury i Sportu w Prochowicach.Uchwała Nr X/58 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni Rejonowej w ProchowicachUchwała Nr X/ 57/11 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie absolutoriumUchwała Nr X/ 56 /11 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2010 r. wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2010 r.UCHWAŁA NR IX/55/2011 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie inkasa podatków i opłatUchwała Nr IX/ 54 / 2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta i Gminy Prochowice dotyczącego planów budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenie Miasta i Gminy ProchowiceUchwała Nr IX / 53 / 2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej wykonania zadania kontrolnego


UCHWAŁA NR IX/52/2011 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Prochowice i nadania jej statutu- Załącznik nr 1


Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice
- Załącznik nr 1


Uchwała Nr IX/50 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2011 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3 cz. 1
- Załącznik nr 3 cz. 2
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6


Uchwała Nr IX/49 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2011-2018.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3UCHWAŁA Nr VIII/48/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru podatków lokalnych
- Załącznik nr 1 DN-1
- Załącznik nr 2 IN-1
- Załącznik nr 3 ZN-1/A
- Załącznik nr 4 ZN-1/B
- Załącznik nr 5 DR-1
- Załącznik nr 6 IR-1
- Załącznik nr 7 ZR-1/A
- Załącznik nr 8 ZR-1/B
- Załącznik nr 9 DL-1
- Załącznik nr 10 IL-1
- Załącznik nr 11 ZL-1/AUchwała Nr VIII/47/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy ProchowiceUchwała nr VIII/46/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu w jakim Gmina Prochowice zapewnia bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczneUchwała nr VIII/ 45 /2011 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieokreślonyUchwała Nr VIII/44/2011 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Prochowice za lata 2009 – 2010
- Załącznik nr 1 - Strona tytułowa sprawozdania
- Załącznik nr 1 - SprawozdanieUchwała nr VIII/43/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Prochowicach


UCHWAŁA NR VIII/42/2011 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE Z DNIA 27 KWIETNIA 2011 ROKU
- Załącznik nr 1 a
-
Załącznik nr 1 b
- Załącznik nr 1 c
- Załącznik nr 1 d
- Załącznik nr 1 e
- Załączniki nr 2 i 3 Uchwała Nr VII / 41 / 2011 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Prochowice na lata 2011-2012Uchwała Nr VII/40 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2011 r w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Prochowice i nadania jej statutu.
- Załącznik nr 1UCHWAŁA Nr VII/39/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze bez przetargowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i AutostradUchwała Nr VII/38/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2011r. w sprawie inkasa podatków i opłat.


Uchwała Nr VII/ 37/2011 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prochowice na lata 2011 -2017
- Załącznik nr 1Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu przeznaczenia do zalesienia gruntów na obszarze miasta i gminy Prochowice
- Uzasadnienie
- Analiza
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 7
- Załącznik nr 8
- Załącznik nr 9
- Załącznik nr 10
- Załącznik nr 11
- Załącznik nr 12
- Załącznik nr 13
- Załącznik nr 14
- Załącznik nr 15
- Załącznik nr 16
- Załącznik nr 17
- Załącznik nr 18
- Załącznik nr 19
- Załącznik nr 20
- Załącznik nr 21
- Załącznik nr 22
- Załącznik nr 23
- Załącznik nr 24
- Załącznik nr 25
- Załącznik nr 26
- Załącznik nr 27
- Załącznik nr 28
- Załącznik nr 29Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach 1, 2 i 3 miasta Prochowice
- Analiza
- Uzasadnienie
- Załącznik graficzny nr 1
- Załącznik graficzny nr 2
- Załącznik graficzny nr 3
- Załącznik graficzny nr 4
- Załącznik graficzny nr 5
- Załącznik graficzny nr 6
- Załącznik graficzny nr 7
- Załącznik graficzny nr 8
- Załącznik graficzny nr 9Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Lisowice w gminie Prochowice
- Analiza
- Uzasadnienie
- Załącznik graficznyUchwała Nr VII /33 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2011-2018.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2Uchwała Nr VII/32 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2011 rok
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5Uchwała Nr VII/ 31/ 2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012Uchwała Nr VI / 30 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów liczbowych oraz osobowych stałych komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice


 Uchwała Nr VI/29 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2011-2018.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
- Załącznik nr 1Uchwała Nr VI/ 27 / 2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej wykonania zadania kontrolnegoUchwała Nr VI / 26 /2011 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE Z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.


Uchwała Nr VI/ 25/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011


Uchwała Nr VI/ 24/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.


Uchwała Nr VI/ 23/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Prochowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.


Uchwała Nr VI/ 22/2011 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kawicach


Uchwała Nr VI/21/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Pomagać innym w rozwoju”, realizowanego przez Gminę Prochowice w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Uchwała Nr VI/20 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2011 rok
- Załącznik nr 1Uchwała Nr V/19/2011 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice
- Załącznik nr 1Uchwała nr V/18/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Programem Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Miasta i Gminy Prochowice.
- Załącznik nr 1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA i GMINY PROCHOWICE na lata 2010 – 2014
- Załącznik nr 2 AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY PROCHOWICE
- Załącznik nr 2 PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY PROCHOWICEUchwała Nr V/17/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Prochowicach.Uchwała Nr V/16/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej.Uchwała Nr V/15/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prochowice.


Uchwała Nr V /14 /2011 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2011 rok.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 7
- Załącznik nr 8
- Załącznik nr 9
- Załącznik nr 10


Uchwała Nr V/13 /2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice na lata 2011-2018.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


Uchwała Nr IV/12 /2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2010 rok
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 2a


Uchwała Nr III /11 /2010 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wytypowania radnych do Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”


Uchwała Nr III /10 /2010 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i Komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2011 rok.
-
Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4


Uchwała Nr III /9 /2010 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.


Uchwała Nr III/ 8 /2010 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2010 rok
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 6a
- Załącznik nr 5


Uchwała Nr I /7 /2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów liczbowych oraz osobowych stałych komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice
- Załącznik nr 1


Uchwała Nr I /6 /2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr I /5 /2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr I /4 /2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta i Gminy Prochowice.


Uchwała Nr I /3 /2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr I /2 /2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr I /1 /2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Prochowice

 
informacje wprowadził:Administrator
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3439241