Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje ogólne o gminie:
Status prawny Gminy Prochowice

Gmina Prochowice jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, która wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego, nie zastrzeżone dla innych jednostek. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) - stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum, w wyborach oraz przez swe organy.

Zadania samorządu na szczeblu gminy regulują dwa artykuły: 6 i 7 w/w ustawy:

Art. 6 ust.1 mówi że „do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”
Art. 7 ust. 1 mówi, że „ zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań gminy”.
  • Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
  • Gmina z mocy prawa posiada osobowość prawną, i jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
  • O ustroju gminy stanowi statut uchwalany przez radę.
  • Siedzibą organów gminy jest miasto Prochowice.
  • Teren gminy obejmuje 103 km2 powierzchni.


W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. Urząd jako jedna z jednostek organizacyjnych Gminy stanowi aparat pomocniczy Burmistrza Miasta i Gminy, przy pomocy którego wykonywane są zadania:

  • własne gminy określone w art. 7 ustawy samorządowej
  • zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 8 ustawy samorządowej

Zadania realizowane przy pomocy Urzędu obejmują zatem zadania związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb członków wspólnoty samorządowej jak i zadania zaliczane do materialnego prawa administracyjnego, regulującego różne dziedziny działania administracji publicznej jak np. prawo budowlane, wodne, mieszkaniowe, ochrony środowiska, planowania przestrzennego, aktów stanu cywilnego itd.


Formę organizacyjno-prawną Urzędu jako jednostki budżetowej określa ustawa z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r.Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) a uszczegóławia rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy pszekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną. (Dz.U. Nr 116, poz. 723 z późn. zm.).


 
informacje udostępnił:Trol Intermedia
data udostępnienia: 2008-01-10 10:27:58
ostatnia modyfikacja: Trol Intermedia 2014-05-19 14:18:24 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 2935807