Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory:
Wybory samorządowe 2018r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prochowicach w sprawie nie przeprowadzania wyborów na radnych do Rady Miasta i Gminy Prochowice w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


INFORMACJA o nowych dyżurach komisji miejskiej w Prochowicach


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 września 2018 r.


Obwieszczenie o obwodach


Obwieszczenie o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na radnych


Uchwala 1/3/2018 PKW w Legnicy


INFORMACJA o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prochowicach, jej siedzibie i pełnionych dyżurach


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


INFORMACJA DLA WYBORCÓW

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

Z wnioskiem o dopisanie do stałego rejestru wyborców mogą wystąpić:
- wyborcy stale zamieszkali na terenie miasta i gminy Prochowice bez zameldowania na pobyt stały;
- nigdzie nie zamieszkali, stale przebywający na obszarze miasta i gminy Prochowice;
- wyborcy stale zamieszkali na terenie miasta i gminy Prochowice pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały na terenie miasta i gminy Prochowice.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach ul. Rynek 1, pokój nr 7.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy / tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz.754 z późn. zm./

Opłaty:
Bez opłat.

Dodatkowe czynnośc:
Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkiwania na terenie miasta i gminy Prochowice należy przy składaniu wniosku dodatkowo przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym adresem / tytuł prawny do lokalu tj. akt własności, umowa najmu, zameldowanie na pobyt czasowy, rachunki dotyczące przedmiotowego lokalu tj. rachunek za energię elektryczną, za gaz wystawiony na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru wyborców, zeznania dwóch świadków - należy ze świadkami zgłosić się do tut. urzędu celem przesłuchania do protokołu/.

Termin i sposób załatwiania sprawy:
W ciągu 3 dni wydana zostanie decyzja o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem burmistrza , w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
3. Pisemna deklaracja , w której wnioskodawca podaje swoje imiona , nazwisko , obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość / do wglądu /.

Pamiętaj ,że możesz być wpisany tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreślimy Cię z tego , w którym byłeś wpisany do tej pory.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 20 sierpnia 2018 r.

»  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

» ZARZĄDZENIE Nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2018-04-03 10:15:46
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-09-25 13:48:08 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3332726